Advokátní kancelář Kučírek Legal

Advokátní kancelář Kučírek Legal


Advokátní kancelář Kučírek Legal se zaměřuje zejména na následující právní oblasti:

Obchodní a smluvní právo

 • příprava kompletní smluvní dokumentace a zastupování klientů při obchodních jednáních
 • příprava všeobecných obchodních podmínek
 • financování obchodních transakcí, leasing a pojištění
 • poradenství ve věci vytváření distribučních a dealerských sítí; franchising
 • veřejné zakázky

Právo obchodních společností

 • problematika zahájení podnikatelské činnosti v České republice
 • zakládání a změny obchodních společností
 • odpovědnost statutárních orgánů
 • zprávy o vztazích mezi propojenými osobami; ovládací smlouvy
 • koncernové aspekty obchodních transakcí
 • evropská společnost – Societas Europea
 • ukončení podnikatelské činnosti, likvidace

Fúze a akvizice

 • strategická propojení společností
 • sloučení, splynutí, rozdělení obchodních společností;převody jmění na hlavního akcionáře
 • akvizice, nabývání a dispozice s obchodními podíly, akciemi a podniky
 • due diligence

Právo hospodářské soutěže

 • spojování soutěžitelů, fúze, akvizice
 • kartelové dohody
 • zneužívání dominantního postavení

Právo nemovitostí

 • poradenství při nákupu a prodeji nemovitostí
 • greenfield a brownfield projekty
 • komplexní asistence při správě nájemních vztahů
 • zřizování věcných břemen, zástavních práv a dalších forem zajištění
 • due diligence ohledně nemovitostí

Pracovní právo

 • poradenství ve věcech pracovněprávních vztahů
 • příprava či posuzování pracovních smluv, pracovněprávních či mzdových pravidel
 • pracovní řády
 • problematika pracovních úrazů a náhrady škod
 • kolektivní smlouvy; asistence při kolektivním vyjednávání

Správa majetku fyzických osob

 • příprava veškeré smluvní dokumentace ohledně transakcí s majetkem klientů
 • zastupování klientů v rámci transakcí s jejich majetkem
 • financování transakcí s majetkem klientů
 • předmanželské smlouvy
 • právní asistence při vypořádání osobních a majetkových vztahů v rámci dědického nebo rozvodového řízení

Insolvenční právo

 • obrana klientů před neoprávněnými insolvenčními návrhy
 • zastupování klientů v rámci insolvenčního řízení
 • uplatňování práv věřitelů v rámci insolvenčního řízení
 • zastupování klientů v rámci incidenčních sporů s insolvenčními správci

Účetní právo

 • právní aspekty vypracování účetních závěrek a výročních zpráv
 • právní aspekty auditu účetních závěrek a výročních zpráv
 • problematika odpovědnosti statutárních orgánů při přípravě účetních dokumentů a podkladů pro audit

Právo duševního vlastnictví

 • vlastnictví a dispozice s právy duševního vlastnictví
 • ochranné známky
 • licence, franchising
 • řešení sporů ve vztahu k předmětům duševního vlastnictví

Ochrana osobních údajů

 • poradenství ve věcech ochrany osobních údajů
 • registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • úprava smluvní dokumentace ve vztahu k ochraně osobních údajů

Evropské právo

 • oblast právní úpravy jednotného trhu EU
 • úprava hospodářské soutěže
 • regulace ochrany spotřebitele
 • regulace ochrany zaměstnanců

Řešení soudních sporů

 • poradenství v případě vzniku sporu – návrh strategie
 • příprava žalob a právní zastupování klientů před soudy
 • veškerá právní asistence ve sporech v rámci správního soudnictví
 • arbitrážní řízení
 • správní řízení
 • vyjednávání smíru